Stiftelsen Gerda Boëthius Minnesfond

Stiftelsen Gerda Boëthius’ minnesfond utdelar varje år ett eller flera stipendium för vetenskapliga undersökningar inom de områden som låg Gerda Boëthius varmast om hjärtat, nämligen konsthistoria (konstvetenskap), etnologi och hemslöjd.

Undersökningen/forskningen skall utmynna i resultat som offentliggörs, normalt i form av en publikation. Medel kan sökas för exempelvis resor inom ett forskningsprojekt, konferensdeltagande, digitalisering/kopiering, kostnader för insamling av material/forskningsdata eller för tryckningsbidrag. Bidrag ur fonden ges normalt inte till arvoden och levnadsomkostnader. Den sökandes akademiska meriter skall anges i ansökan.

Inga särskilda ansökningsblanketter förekommer. Sökande uppmanas att skicka in sådana uppgifter och handlingar som kan anses relevanta för ansökan. Till sådana uppgifter hör en kostnadskalkyl för det sökta projektet.

Under de senaste åren har stipendier i regel tillfallit doktorander eller redan disputerade forskare. Några specificerade krav förekommer dock inte. Den totala utdelade summan för 2016 var 115.000 kronor.

Meddelande om utdelning sker i början av augusti.

Sista ansökningsdag:

Ansökningar till kommande utdelningstillfälle skall vara inkomna senast fredagen den 14 april 2017

Ansökan ställs till:

Zornmuseet
Ref: Gerda Boëthius Minnesfond
Box 32
792 21 MORA

För ytterligare information kontakta Zornmuseet: info(at)zorn.se

Om Gerda Boëthius

Gerda Boëthius (1890-1961) var Zornsamlingarnas första intendent, verksam från 1921 fram till 1957. Hon blev år 1921 också Sveriges första kvinnliga filosofiedoktor i konsthistoria med avhandlingen De tegelornerade kyrkorna i norra Svealand, framlagd vid Stockholms högskola. Sex år senare fick hon docenttitel vid samma lärosäte. Gerda Boëthius’ monumentalverk  Zorn – tecknaren, målaren, etsaren, skulptören (1949) räknas ännu som bibeln när det gäller forskningen om konstnären. Vid sidan om vetenskapliga insatser inom kyrkoarkitektur och om Anders Zorn intresserade sig Gerda Boëthius för äldre timmerbyggnadskonst. Det var Gerda Boëthius som fullföljde Zorns planer på att i Mora skapa en arkitektonisk ensemble av äldre timmerbyggnader, det som numera kallas Zorns gammelgård. Hon skrev även verket Studier i den nordiska timmerbyggnadskonsten (1927). Ett annat av hennes intressen var svensk hemslöjd. Tidskriften Hemslöjd tillkom 1933 på hennes initiativ och under 26 år var hon dess redaktör.

År 2008 utgavs Marta Järnfeldt-Carlssons bok Gerda Boëthius – konsthistoriker och museichef bland idel män. Boken finns att köpa på Zornmuseet.